องค์การบริหารส่วนตำบล  ค้นหา อบต.  เว็บไซต์ อบต.  แผนที่ อบต.  รายชื่อ อบต. ทั่วประเทศ  เว็บไซต์ อบต. สำเร็จรูป ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
รับสมัครผู้บริหารขั้นต้น/ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี    Ayudhya Allianz C.P.
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | ข่าวงานราชการ   
หน้าแรก อบต. »ศูนย์รวมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศไทย

คู่มือเตรียมสอบ.com

ศูนย์รวมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศไทย ค้นหา อบต. ทั่วประเทศ , เว็บไซต์ อบต.
สามารถประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจัดทำเป็นเว็บไดเรกทอรี่ (Web Directory) แบ่งเป็นจังหวัด
อำเภอ มีระบบการค้นหา ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ที่สนใจทั่วไป RUBOOK.com ยินดีเป็นสื่อบริการให้ท่านฟรี

ค้นหาเว็บไซต์ อบต. โดย Google.co.th

เว็บไซต์ อบต. ล่าสุด   |  เพิ่มเว็บไซต์ อบต.


หมู่ 7 ตำบล.ปูยุด อำเภอ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
http:// www.pujud com

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

อบต.หนองหลัก หมู่ 2 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
http://nonglak.go.th

อบต.หนองหลัก หมู่ 2 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290
http://nonglak.go.th

-
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://nong.go.th

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
http://

เชียงใหม่
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

22 ม. 3 ต.คลองปูน
http://www.klongpoon.go.th

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรึ
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

สกลนคร 47000
http://

ต.ลำประดา
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

New York
http://www.xrumer.mobi

New York
http://www.xrumer.mobi

สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
http://

เลขที่ 88 ม.13 ต.แหลมฟ้าผ่า โทรศัพท์: 0-2815-3346 , 0-2819-5392
http://www.laemfhapha.com

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://http://krainok.org

ตำบล บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
http://

ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

ตำบลบ้านเว้า
http://

อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
http://

ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
http://

โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
http://

- ใส่ที่อยู่ เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
http://

ม.3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
http://www.yang-kr.comรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อบต.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 (คัดมาเฉพาะส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น)
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2475
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542 )ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535
ระเบียบพัสดุฯ - คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุฯ
ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
นโยบาลรัฐบาล กับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
สมัครงานราชการ
สอบราชการ
งานราชการที่เปิดสอบ
สมัครงานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2565
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2565
 Copyright © 2002-2010 RUBOOK.com All rights reserved.