งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สำนักงาน ป.ป.ช. ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

รายละเอียด

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ,พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
อัตราเงินเดือน : 7460,6,140 บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : 95 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ม.3
รายละเอียดวุฒิ :  หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการเงินและธนาคาร
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานพัสดุ เป็นต้น
2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
3) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกดังนี้
.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการโดยวิธีการสอบข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
6) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีการสอบปฏิบัติจากการขับรถยนต์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร การดูแลรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :  Website : http://www.nacc.go.th

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สำนักงาน ป.ป.ช.
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.nacc.go.th
วันที่ประกาศ :  09 สิงหาคม 2555
Tags :  สมัครงานราชการ ข้อสอบ ภาค ก ข้อสอบ ก.พ.

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 6,729 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.