งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2559, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 กองทัพภาคที่ ๓ ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๑๔๙ อัตรา

รายละเอียด

ประกาศกองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
---------------------------------

กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๑๔๙ อัตรา ดังนี้

๑. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน
๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๑ จำนวน ๒๔ นาย
๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๒ จำนวน ๓๖ นาย
๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๓ จำนวน ๔ นาย
๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๕ จำนวน ๔๓ นาย
๑.๕ กรมทหารพรานที่ ๓๖ จำนวน ๓๖ นาย
๑.๖ หมวดทหารพรานหญิง ๓๑ จำนวน ๖ นาย

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๓ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗)
๒.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง
๒.๕ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
๒.๗ ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๙ ปี
๒.๘ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๒.๙ สำหรับผู้สมัครรับราชการใน กรม ทพ.๓๓ ตามข้อ ๑.๓ ต้องสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีสิทธิของ อส.ทพ. ดังนี้
๒.๙.๑ เงินค่าตอบแทนรายเดือนรวมกับเงินค่าครองชีพ (๑,๕๐๐ บาท) ๓ กรณี ดังนี้
๒.๙.๑.๑ เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว ไม่ถึง ๘,๒๐๐ บาท เพิ่มให้เป็น ๘,๒๐๐ บาท
๒.๙.๑.๒ เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้วอยู่ระหว่าง ๘,๒๐๐ – ๑๑,๗๐๐ บาท ให้ได้รับตามนั้น
๒.๙.๑.๓ เมื่อรวมเงินค่าครองชีพ กับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว เกิน ๑๑,๗๐๐ บาท ให้ได้รับ ๑๑,๗๐๐ บาท
๒.๙.๒ เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จชต. เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท
๒.๙.๓ เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม ๑๒๐ บาท/วัน

๓. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
๓.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา ,มารดา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๔ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๕ สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ ,สด.๙ ,หรือ สด.๔๓) จำนวน ๒ ฉบับ
๓.๖ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ(รับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
๓.๗ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป

๔. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ สถานที่รับสมัคร
๔.๑.๑ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๕-๒๐๕๗
๔.๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๑ ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร ๐–๕๓๗๗–๑๕๐๐ , ๐–๕๔๔๕–๑๖๘๑
๔.๑.๓ กรมทหารพรานที่ ๓๒ ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร ๐–๕๔๗๕–๐๖๓๘
๔.๑.๔ กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒ (ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้าเป็น อส.ทพ. ในส่วนของ กรมทหารพรานที่ ๓๓ ด้วย)
๔.๑.๕ กรมทหารพรานที่ ๓๖ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร ๐–๕๓๖๘–๑๓๐๐ , ๐–๕๓๖๘–๑๗๗๙
๔.๑.๖ หมวดทหารพรานหญิง ๓๑ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร ๐–๕๕๗๑–๓๕๐๒
๔.๒ การดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ สถานที่ตาม ข้อ ๔.๑
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ หรือที่ www.3armyarea-rta.com/

๕. กำหนดการคัดเลือก : วันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ

๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สถานที่รับสมัครฯ

๗. ในการดำเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่า สามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

๘. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานที่รับสมัครในข้อ ๔.๑ ได้ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ ว่องไว
( ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ )
แม่ทัพภาคที่ ๓

Download ประกาศกองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  กองทัพภาคที่ ๓
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.3armyarea-rta.com
วันที่ประกาศ :  02 กรกฏาคม 2555
Tags :  กองทัพภาคที่ ๓ อาสาสมัครทหารพราน

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 97,517 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2559
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.