งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
-----------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๙๙๘/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รอง อธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ดังนี้
( ๑ ) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
( ๒ ) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
( ๓ ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
( ๔ ) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
( ๕ ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
( ๖ ) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
( ๗ ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมี
กายหรือจิตใจ ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
( ๘ ) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคใน
ระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
( ๙ ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ พักงาน หรือ พักราชการ
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่น
เพราะ กระทำผิดวินัย

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราว่าง

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีหรือโท ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การ บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและ งบประมาณมหาวิทยาลัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
กรอกใบสมัครและหลักฐานตามข้อ ๖ และยื่นใบสมัครที่ ห้อง Recruitment Center
ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวันทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือ ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวันทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สมัครทางไปรษณีย์ กรอกใบสมัครและหลักฐานตามข้อ ๖ พร้อมแนบซองเปล่า ที่จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง และติดแสตมป์ ๓ บาท เพื่อรับบัตรประจำตัวสอบแล้วส่งตามที่อยู่ ข้อ ๕.๑.๑ (*โปรดส่งมาพร้อมกับธนาณัติ) ภายใน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

รับสมัครภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

Download ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://web.sut.ac.th/dp/OCT/
วันที่ประกาศ :  06 มิถุนายน 2555
Tags :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 2,853 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.