งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 ศูนย์การบินทหารบก ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน ๖๗ อัตรา

รายละเอียด

ประกาศศูนย์การบินทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
--------------------------


ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ดังนี้

๑. นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน ๖๗ อัตรา
๑.๑ เสมียน พัน.บ. ( ๑๑ อัตรา)
๑.๒ พลขับรถ พัน.บ. ( ๔๘ อัตรา)
๑.๓ ช่างยานยนต์ล้อ พัน.บ. ( ๘ อัตรา)

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ผู้สมัคร ต้องอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ จนถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ( ยกเว้นตำแหน่งตามข้อ
๑.๒ รับอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ จนถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น )
๒.๒ ผู้สมัคร,บิดา,มารดา ของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๒.๓ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม และเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๔ มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นผู้ที่มีประวัติคดีอาญา

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ ผู้สมัครตำแหน่งเสมียนตามข้อ ๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนต้น ( ม.๓ ) หรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีดได้ และมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓.๒ ผู้สมัครตำแหน่งพลขับรถตามข้อ ๑.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ( ม.๓ ) หรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ได้ และมีความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น
๓.๓ ผู้สมัครตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อตามข้อ ๑.๓ สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์
(วุฒิ ปวช.) เท่านั้น
๓.๔ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้อง ขอสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนนำมาสมัคร ฯ ไม่ได้

๔. หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวก หรือแว่นตา) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๒ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ทะเบียนบ้านของบิดา มารดาของผู้สมัคร
๔.๓ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๔ หลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร,ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน)
๔.๕ ใบสำคัญทางทหาร สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาระดับ
ผู้บังคับกองพัน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ (นักศึกษาวิชาทหารต้องใช้ใบรับรองวิทยฐานะของ กรมการรักษาดินแดนหรือใบรับรองของหน่วยบัญชาการก าลังสำรอง ประกอบด้วย เฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ)
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้สมัคร,บิดา หรือมารดา ใบมรณบัตร ของบิดา หรือมารดา (ถ้ามี)
๔.๗ ในวันสมัครให้นำหลักฐานฉบับจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครพร้อม ถ่ายเอกสารอย่างละ ๒ ฉบับ ค่าสมัครในการสอบคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ บาท

๕. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ ห้องพักผ่อนชั้นล่าง กองบัญชาการ ศูนย์การบิน ทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๘-๖๙๒๕-๗ ต่อ ๓๙๔๑๗ และ ๓๙๔๑๓

๖. กำหนดการสอบคัดเลือก
๖.๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (๑๕ คะแนน) ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๖๓๐ ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก ซึ่งมีท่าในการทดสอบ ดังนี้
๖.๑.๑ ท่าดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที (๕ คะแนน)
๖.๑.๒ ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา ๒ นาที (๕ คะแนน)
๖.๑.๓ วิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร (๕ คะแนน)
(ผู้ที่จะมีสิทธิในการสอบข้อเขียนต้องทดสอบร่างกายทั้ง ๓ ท่า ผ่าน ๕๐ % โดยประกาศผลการทดสอบร่างกาย ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก)
๖.๒ วัดขนาดร่างกาย ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ ถึง ๑๖๓๐ ณ หน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก
๖.๓ ทดสอบความรู้ความสามารถ
๖.๓.๑ ทดสอบภาคทฤษฏี ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗๐๐ ถึง ๑๗๕๐ ณ หอประชุมสันติสุข,ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร และ โรงพละคงสมพงษ์ ศูนย์การบินทหารบก
๖.๓.๑.๑ ตำแหน่งเสมียน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (๓๐ คะแนน)
๖.๓.๑.๒ ตำแหน่งพลขับรถ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรทางบก และ ความรู้ด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์เบื้องต้น (๓๐ คะแนน)
๖.๓.๑.๓ ต าแหน่งช่างยานยนต์ล้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ ระดับ ปวช. (๓๐ คะแนน)
๖.๓.๒ ทดสอบภาคปฏิบัติ (๔๐ คะแนน) ในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ ๒๓,๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๖๐๐
๖.๓.๒.๑ ตำแหน่งเสมียน ทดสอบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ กองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก
๖.๓.๒.๒ ตำแหน่งพลขับรถ ทดสอบขับรถตามเส้นทาง การเข้าจอดชิดขอบถนน การนำรถเข้าจอดในที่จำกัด ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
๖.๓.๒.๓ ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ ทดสอบเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และระบบถ่ายทอดก าลังเครื่องยนต์ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก (ผู้ที่จะมีสิทธิ ในการสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยประกาศผลการทดสอบ ในวันศุกร์ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ กองกำลังพล ศูนย์การบินทหารบก)
๖.๔ สอบสัมภาษณ์ ( ๑๕ คะแนน ) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา
๐๘๓๐ ถึง ๑๖๐๐ ณ กองการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก และที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก โดยท าการสอบในเรื่อง ลักษณะท่าทาง,การแต่งกาย,ท่วงทีวาจา,ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับทหาร

๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อดำเนินการตรวจโรค และดำเนินกรรมวิธีบรรจุ เข้ารับราชการ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ กองกำลังพล ศูนย์การบินทหารบก

Download รายละเอียดประกาศศูนย์การบินทหารบก

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  ศูนย์การบินทหารบก
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.aavnc.com
วันที่ประกาศ :  17 พฤษภาคม 2555
Tags :  ศูนย์การบินทหารบก นายทหารประทวน

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 11,548 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.