งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 โรงพยาบาลโนนไทย ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

โรงพยาบาลโนนไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลโนนไทย
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------


ด้วยโรงพยาบาลโนนไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลโนนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง 11,060 บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เพศชายและหญิง
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกำหนดในระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่
๓.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นๆ ที่ ก.พ. กำหนดไว้
๓.๓ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

๕. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน ๒ ใบ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. สำเนาใบ สด.9 จำนวน 1 ฉบับ

๖. การสอบคัดเลือก
๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย
๖.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม และอำนวยการ โรงพยาบาลโนนไทย

๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
๗.๑ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
๗.๓ รายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย
๗.๔ รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๓๘ ๑๑๙๗, ๐ ๔๔๓๘ ๑๐๖๖ ต่อ 626, 627

หมายเหตุ : วันที่สอบสัมภาษณ์ (29 พฤษภาคม 2555) ให้ผู้เข้าสอบเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตนเองได้พัฒนา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา เข้ามานำเสนอ (กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เช่น Notebook และหรือโปรแกรมมาด้วย กรณีไม่มี Notebook กรุณาประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อน)

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  โรงพยาบาลโนนไทย
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://th-th.facebook.com/pages/โรงพยาบาลโนนไทย/17
วันที่ประกาศ :  09 พฤษภาคม 2555
Tags :  โรงพยาบาลโนนไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 5,079 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.