งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2560, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับต้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

รายละเอียด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด
ที่ /2555
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับต้น
-----------------------

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับต้น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 และข้อ 16 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 8) ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก เงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
(เงินเดือน 8,000 บาท รวมค่าครองชีพชั่วคราวตามเงื่อนไขของสหกรณ์ให้ถึงเดือนละ 12,285 บาท)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- งานสารบรรณ ได้แก่ งานรับ – ส่งหนังสือ โต้ตอบและจัดเก็บเอกสาร
- งานเลขานุการ โดยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเลขานุการเกี่ยวกับการประชุม จัดพิมพ์ จัดทำวาระประชุม รายงานการประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานด้านพัสดุ จัดซื้อ ดูแลการเบิกจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่าย
- เสนอและติดตามงาน ในการลงนามของผู้บังคับบัญชา
- จัดทำและจัดส่งข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวให้แก่สมาชิกและหน่วยงานภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ และคณะกรรมการดำเนินการ

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 8,000 บาท รวมค่าครองชีพชั่วคราวตามเงื่อนไขของสหกรณ์ให้ถึงเดือนละ 12,285 บาท)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอกู้เงินเบื้องต้น
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอกู้เบื้องต้น
- ตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานการค้ำประกันเบื้องต้น
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ค้ำประกันเบื้องต้น
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ
- รายงานผลการพิจารณาเงินกู้ต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
- ติดตามการเรียกเก็บหนี้
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ และคณะกรรมการดำเนินการ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคตามที่คณะกรรมการกำหนด
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำโดยประมาท
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับต้น ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องได้รับวุฒิประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา ของสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และต้องมีความรู้ ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
2.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับต้น ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องได้รับวุฒิประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยการ สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และต้องมีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี

3. การสมัครคัดเลือก
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 5183-4
3.2 ค่าธรรมเนียมการคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท เมื่อสมัครคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
3.3 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร อย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อ 2.1 (4) โดยนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันคัดเลือก
(8) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือก เขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ไว้ทุกหน้าพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสมัครฉบับจริงให้ตรวจสอบด้วย
3.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกคณะอนุกรรมการด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง http://coop.moj.go.th

5. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
5.1 ภาคทดสอบความรู้ ความชำนาญ ในการใช้คอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ดังนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft office Word Excel และ PowerPoint โปรแกรมละ 30 นาที (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft office Word และ Excel โปรแกรมละ 30 นาที (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)
5.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คณะอนุกรรมการด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ ทางกฎหมายสหกรณ์ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น
5.3 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้รับคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://coop.moj.go.th
วันที่ประกาศ :  18 เมษายน 2555
Tags :  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 12,558 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2560
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.