งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2559, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ๒ ตำแหน่ง

รายละเอียด

ประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตำมอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล
----------------------------------------

           ด้วยสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำมหลักเกณฑ์วิธีการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๔
          ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และยุติธรรม มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการและเป็นไปตำมรายละเอียดสาระสาคัญการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตำมอัธยาศัยกาหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง จำนวน ๒ ตำแหน่ง
    ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
        ๑.๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
        ๑.๑.๒ ชื่อ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
        ๑.๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตำมอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเปูาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทาฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมาย

๒. ค่าตอบแทน ๑๐,๐๑๐ บาท

๓. สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
    ๓.๑ สิทธิลา
    ๓.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
    ๓.๓ สิทธิประโยชน์อื่นๆ

๔. คุณสมบัติทั่วไป
    ๔.๑ มีสัญชาติไทย
    ๔.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
    ๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    ๔.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    ๔.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    ๔.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๕. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.

๖. การรับสมัคร
    ๖.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ประจำ กศน. ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง จำนวน ๑ ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เว็บไซต์ http://chaiyaphum.nfe.go.th


Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://chaiyaphum.nfe.go.th
วันที่ประกาศ :  11 มีนาคม 2555
Tags :  สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครู กศน. กศน. ตำบล

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 10,346 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2559
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.