งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 การบินพลเรือน ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

การบินพลเรือน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต)

รายละเอียด

ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
---------------------------

ด้วย กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
1.1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1.2 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐกิจ)
1.3 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ)
1.4 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
1.5 ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
1.6 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้น ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขัน ได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
      3.1.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” หรือ http://job.aviation.go.th
      3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
      3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Flie ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้นเพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้ภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

3.2 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ตามข้อ 3.1.3 ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ เว็บไซต์ หรือ http://job.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันกับที่ใช้สมัครสอบโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภายในวันปิดรับสมัครสอบ
4.4 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ (เฉพาะตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ) จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หรือจากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542) ไม่ต่ำกว่าประเภทภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมฯ ยังมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 มีนาคม 2555
4.5 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ประสงค์จะสมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.6 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการบินพลเรือนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบกรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้นกรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120 และทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th หัวข้อ”การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัคร สอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือน กำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จึงจะให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในภายหลังทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมการบินพลเรือน” หรือ http://job.aviation.go.th

Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร

 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  การบินพลเรือน
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://job.aviation.go.th
วันที่ประกาศ :  24 กุมภาพันธ์ 2555
Tags :  การบินพลเรือน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 6,537 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.