งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกร/งานพัฒนาพื้นที่ 1 อัตรา

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
-------------------------

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) รับสมัคร

ตำแหน่ง : วิศวกร/งานพัฒนาพื้นที่
เพศ : ไม่จำกัดเพศ 1 คน
อายุ : ไม่น้อยกว่า 30 ปี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ : 5 ปี
ด้าน : มีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการทางวิศวกรรม หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ปริญญาตรีสาขาดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
2. ความรู้ด้านเทคนิคที่ซับซ้อน
3. ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
4. ความรู้ด้านกม.ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและสถานที่
5. ความรู้เบื้องต้นด้านขั้นตอนและกระบวนการทางพัสดุ
6. ความรู้ด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัย
7. ความรู้ด้านโปรแกรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น AutoCAD
8. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง


ทักษะความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติมเฉพาะตำแหน่ง) :
1 มีทักษะความชำนาญในหลากหลายสาขาที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มโครงการใหม่ๆ และการบริหารโครงการ
2 ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถเรียนรู้และมีทักษะในเรื่องใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
3 มีความสามารถในการประสานงานสูง
4 มีทักษะการใช้ภาษา ไทย และภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
5 มีทักษะในการใช้โปรแกรมต่างๆที่จำเป็นในการบริหารโครงการทางวิศวกรรมเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
1. วางแผนซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ/หรือจัดทำอุปกรณ์ทดสอบงานวิจัยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. กำหนดขอบเขตในการจัดหาผู้รับจ้าง และ/หรือการกำหนดราคากลาง และ/หรือการตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
5. ให้คำแนะนำทางด้านการปรับปรุงพื้นที่ จัดเตรียมความพร้อมของงานระบบ เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องจักรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. วิเคราะห์ จัดทำรายงานและแผนการใช้ทรัพยากร/ระบบสาธารณูปโภค/พลังงานทางเลือกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา (อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล)
7. ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามขั้นตอนของระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานมอก. 18001
8. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรุปการใช้สาธารณูปโภค รายงานการอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เพิ่มเติมเฉพาะตำแหน่ง) :
1 จัดทำ ปรับปรุง และนำเสนอขออนุมัติแผนแม่บทเชิงกายภาพของ อวท. ตลอดจนประสานงานภายในและผู้เช่าพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนแม่บทที่ได้รับอนุมัติและมีภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่เข้ากันได้กับภาพรวมสถาปัตยกรรมใน อวท.
2 จัดให้มีระบบพื้นฐานข้อมูลเพื่อรองรับระบบงานของฝ่ายบริหารอาหารและเพื่อให้มีข้อมูลรองรับการจัดทำแผนแม่บทเชิงกายภาพของ อวท. อาทิ ฐานข้อมูลแบบแปลนอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเป็นต้น
3 ประสานงานให้มีบริการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใน อวท. (อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร รถบริการ ฯลฯ) และบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและความสะดวก ควบคู่ไปกับความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
4 ริเริ่มและนำเสนอโครงการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ เพื่อให้ อวท. สามารถดึงดูผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้บริการด้านการสื่อสาร (Vioce Service อาทิ การให้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เนต การให้บริการระบบไร้สาย 3G เป็นต้น) และการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet Services@TSP) เป็นต้น
5 กำกับดูแลการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของ อวท. ซึ่งดำเนินการร่วมกับพันธมิตร อาทิ การให้บริการด้านสื่อสารและสารสนเทศ เป็นต้น
6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน เทศบาลท่าโขลง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ อันเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อวท) ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในอนาคต

หากพบปัญหาในการสมัครงานกรุณาติดต่อ 02-5647000 ต่อ 71102 - 71106 หรือ recruit@nstda.or.th

Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร

 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
เว็บไซต์ติดต่อ :  https://www.nstda.or.th/recruit/hrms/recruit.php
วันที่ประกาศ :  13 กุมภาพันธ์ 2555
Tags :  สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 2,283 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.