งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๒๕๕๕ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๐๐ คน

รายละเอียด

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
------------------------

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๐๐ คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง วันเปิดการศึกษา)
- ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
- ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
- เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
- มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๑. จำหน่ายใบสมัคร
    - ซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ใบสมัครชุดละ ๑๐๐ บาท) วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ( เว้นวันหยุดราชการ )
    - ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่website : www.nurse.police.go.th

๒. รับสมัคร
๒.๑ กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจปฏิบัติดังนี้
       ๒.๑.๑ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชำระเงินคนละ ๒๐๐ บาท วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ( เว้นวันหยุดราชการ )

       ๒.๑.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ชำระเงินคนละ ๒๕๐ บาท แนบธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย พ.ต.ต. ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐสุธี ปณ.รองเมือง วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒.๒ กรณีดาวน์โหลดใบสมัครต้องสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้นชำระเงินคนละ ๓๕๐ บาทแนบธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย พ.ต.ต. ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐสุธี ปณ. รองเมือง วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. สอบข้อเขียนที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.)  วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.
     - วิชาความถนัดด้านภาษา
     - วิชาความถนัดด้านเหตุผล
     - วิชาความถนัดด้านมิติสัมพันธ์

๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิชาการที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและ website : www.nurse.police.go.th วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๕. สอบสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(ต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.) เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๖. ตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลตำรวจ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวจริงและตัวสำรอง ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และทาง website : www.nurse.police.go.th รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในดาวน์โหลดเอกสารประกอบฯ วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.

รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในดาวน์โหลดเอกสารประกอบฯ

- ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

- กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- คู่มือ การรับสมัครและคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.nurse.police.go.th
วันที่ประกาศ :  22 มกราคม 2555
Tags :  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 10,883 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.