งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2555

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
ครั้งที่ 2/2555
---------------------


ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ดังนี้
( 1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
( 2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
( 3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
( 4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
( 5) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
( 6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
( 7) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจ ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
( 8) ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
( 9) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
กับพักงาน หรือพักราชการ
(10) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

2. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาจารย์ (413) อัตราว่าง 1 อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          - ปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีความเชียวชาญทางด้าน Nuclear and Particle Physics หรือ Astrophysics หรือ Astronomy

    2.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาจารย์ (414) อัตราว่าง 1 อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่
           - ปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์ ที่มีความเชียวชาญทางด้าน Condensed Matter Physics หรือ Material Physics หรือ Nano-Science and Nonotechnology หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ (415-416) อัตราว่าง 2 อัตรา
         คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         - ปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์)
         - มีความสนใจและมีความสามารถด้านการสอนระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ หลักสูตรก้าวหน้า (Honors Program)
         - มีศักยภาพด้านการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์

     2.4 สาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์ (419)  อัตราว่าง 1 อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          ปริญญาเอกสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน
             -พฤกษศาสตร์ (Botany)
             -สัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง หรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate or Invertebrate)
             -ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชหรือสัตว์ (Biodiversity)

3. เงินเดือน
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. การขอรับและส่งใบสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยดำเนินการ ดังนี้
    4.1 Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sut.ac.th/dp
    4.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทาง E-mail : recruit1@sut.ac.th ในรูปแบบ pdf

การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ที่หน้าเว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่
http://www.sut.ac.th/dp/th/job.html และแจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ทราบทาง E-mail ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

Download รายละเอียดประกาศ

 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.sut.ac.th
วันที่ประกาศ :  20 มกราคม 2555
Tags :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มธส

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 2,976 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.