งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 การประปานครหลวง ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

รายละเอียด

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

1. วิศวกร จานวน 32 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า การวัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด (Instrumentation System Engineering) อิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้มีใบ ก.ว.
2. นักคอมพิวเตอร์ จานวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ทุกสาขา
4. นักวิชาการการเงินการคลัง จานวน 5 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (หากมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. นักบัญชี จานวน 13 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี
6. นักบริหารงานทั่วไป จานวน 22 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา (ยกเว้นสาขาการบัญชี) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) การบริหารการศึกษา
7. นักบริหารงานพัสดุ จานวน 3 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา
8. นักบริหารงานรายได้ จานวน 6 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา
9. นักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
- 2 -
10. นักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์
11. นิติกร จานวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
12. นักวิทยาศาสตร์ (สอบเพื่อขึ้นบัญชีสารอง)
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ.-
1) วิชาเฉพาะตาแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
2) ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3) ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
และสารสนเทศ
2. การประเมินทัศนคติ/พฤติกรรม/สมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
(เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน)
ช. วิธีการสมัครสอบ
1. เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th หัวข้อ “รับสมัคร” หรือhttp://job.mwa.co.th
2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะออกเลขที่ชาระเงินและแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เพื่อพิมพ์ในภายหลังโดยสามารถเลือกวิธีชาระเงินตามข้อ ช.3
4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก ที่ปุ่ม ค้นหาใบสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตาแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
5) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันสอบ ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ http://www.mwa.co.th หรือ http://job.mwa.co.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจาตัวสอบแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน
6) ให้ผู้สมัครทุกท่านส่งจดหมายแนบสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง วงเล็บมุมซองด้านบนขวา เขียนเลขประจาตัวผู้สมัครสอบและตาแหน่งที่สมัคร ส่งมาที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสานักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555
2. ผู้สมัครสอบต้องชาระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จานวน 300 บาท ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ จานวน 270 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทาง Internet จานวน 30 บาท
(อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมการสอบตามข้อ ช.3 แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. วิธีการชาระเงิน ดาเนินการได้ดังนี้.-
นาแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตามข้อ ช.1 3) ไปชาระเงินค่าสมัครสอบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  การประปานครหลวง
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://job.mwa.co.th/root2/ann1-mwa2-20111227.pdf
วันที่ประกาศ :  04 มกราคม 2555
Tags :  สมัครงานราชการ ข้อสอบ ปลัด คู่มือเตรียมสอบ นายร้อย

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 9,495 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.