งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2559, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 การบินพลเรือน ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียด

กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. นักวิชาการขนส่ง หน่วยงานที่บรรจุ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อัตราค่าจ้าง 9,840 บาท
  - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยงานที่บรรจุ ส่วนกลาง 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,840 บาท
  - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 3. บุคลากร หน่วยงานที่บรรจุ ส่วนกลาง 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,840 บาท
  - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่
  บรรจุ ท่าอากาศยานกระบี่ 2 อัตรา, ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,840 บาท
  - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 5. นายช่างไฟฟ้า หน่วยงานที่บรรจุ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อัตราค่าจ้าง 8,960 บาท
  - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า
 
 6. พนักงานธุรการ หน่วยงานที่บรรจุ ส่วนกลาง 2 อัตรา, ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,960 บาท
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 
 7. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน หน่วยงานที่บรรจุ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อัตราค่าจ้าง 8,510 บาท
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 
 8. ผู้ดูแลสนามบิน หน่วยงานที่บรรจุ ท่าอากาศ ยานแม่ฮ่องสอน อัตราค่าจ้าง 6,840 บาท
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาการจ้าง ในการจ้างครั้งละไม่เกิน ปีงบประมาณ
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน-11 ตุลาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://www.aviation.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆหรือ http://job.aviation.go.th (ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
  - กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
  - พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
  - ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในขณะนั้น ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน-12 ตุลาคม 2554 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการเงินและบัญชี บุคลากร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งละ 130 บาท นายช่างไฟฟ้า พนักงานธุรการ พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ตำแหน่งละ 110 บาท ผู้ดูแลสนามบิน 70 บาท
 
 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่เว็บไซต์ http://job.aviation.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ’ เลือก ‘พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ’
  หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
  1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ.กำหนด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
 
 สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือนอาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
 
 นอกจากนี้ กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
  1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ท่าอากาศยานปาย 2 อัตรา อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานกระบี่ 6 อัตรา อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานชุมพร อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติม
 - ผู้ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย ผู้ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทั้งนี้ จะต้องสามารถอ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือป้ายอื่นขนาดเท่ากันได้ถูกต้องในระยะ 23 เมตร และสามารถอ่านฉลากสินค้าได้ในระยะ 30-50 เซนติเมตร ตามแต่ถนัด
  - เมื่อได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการรักษาความปลอดภัย โดยต้องผ่านการสอบประวัติอาชญากร
  - ต้องผ่านการตรวจประวัติการทำงาน และ/หรือประวัติการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันตรวจ ระยะเวลาในการจ้าง จ้างครั้งละไม่เกินปีงบ ประมาณ
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานปาย 5 อัตรา อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานกระบี่ อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานแพร่ อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานพิษณุโลก อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อัตราค่าจ้างรวมทั้งสิ้น 8,960 บาท
  - วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
  คุณสมบัติพิเศษและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
  - เพศชาย อายุ 18-28 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
  - ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันสมัคร)
  - เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้ว หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน
  - มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิรตซ์
  - การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้าง โดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับทางสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแท็คเลนส์ ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
 - จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง ทดสอบการลุกนั่ง 40 ครั้ง ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง ทดสอบการวิ่งอย่างน้อย 1,600 เมตร
  เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้วจึงมีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ โดยวิธีการทดสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://www.aviation.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ หรือ http://job.aviation.go.th (ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
 - กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
  ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน-12 ตุลาคม 2554 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บ
 
 หลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม 80 บาท
 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่เว็บไซต์ http://job.aviation.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง’ เลือก ‘พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ’
 
 หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
 - ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 - สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
  - ใบรับรองแพทย์ที่กรมการบินพลเรือนกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน หรือดาวน์โหลดทาง Internet ที่ http://job.aviation.go.th จำนวน 1 ฉบับ ยกเว้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ขอให้ส่งใบรับรองแพทย์ที่กรมการบินพลเรือนกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ วันที่ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554
  สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้นกรมการบินพลเรือนอาจจะไม่รับสมัครสอบคัดเลือก
 

 
 
 
 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  การบินพลเรือน
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.aviation.go.th
วันที่ประกาศ :  04 ตุลาคม 2554
Tags :  ข้อสอบนายร้อย ข้อสอบ ปลัด แนวข้อสอบ นายร้อย

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 8,400 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2559
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.