งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 กรมบังคับคดี ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

กรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด

กรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  การปฏิบัติงานบังคับคดีแพ่ง การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล และขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย การสอบสวนทำคำสั่ง ความเห็นในการทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน และการเข้าดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาใน ชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การวางทรัพย์ ตรวจสอบคำขอวางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็น การสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ พิจารณาคำร้อง พิจารณาขออนุญาตต่อศาล นำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดตามที่ลูกหนี้หรือ ผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอม และมอบอำนาจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่งศาล ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ จัดการประชุมเจ้าหนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการทวงหนี้ การเพิกถอนการโอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ดำเนินการด้านวินัยข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
1 กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ - กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - กฎหมายลักษณะพยาน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รับผิดชอบเงินในงบประมาณและการคำนวณเงินและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่ง คดีล้มละลาย รับผิดชอบทำบัญชีรับ – จ่าย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลาย บันทึกรายการค่าธรรมเนียม และผ่านเข้าบัญชีรายคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย รวบรวมรายการค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลงบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทรายคดีล้มละลาย, คดีแพ่ง, วางทรัพย์ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินในคดีล้มละลาย,คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คิดคำนวณหนี้ประกอบสัญญาแห่งมูลหนี้ตามส่วนที่เจ้าหนี้ควรจะได้รับ จัดทำคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้กรณีคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้งตรวจสอบเอกสารและคิดคำนวณเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือตามคำร้องขอ คำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอกสารแห่งหนี้ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ สำนวนทวงหนี้ สำนวนสาขาคดีแพ่งของสถาบันการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี - การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การจัดทำบัญชีรับจ่ายในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
 
3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผน ไว้แล้ว ศึกษาวิเคราะห์วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานทดสอบ ความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานภายใต้ การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้บริการ ขององค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศ 

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 10,850 บาท
ประเภท :  วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ศึกษาจัดทำโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวง พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไข
ปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)

5.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ บัญชี และเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ ลงสารระบบคุมสำนวนเก็บรักษาและตรวจค้นสำนวน รับคำร้อง คำคู่ความ การจัดทำรายงานสถิติคดีและ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี
- รับผิดชอบพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นงานในภารกิจของกรมบังคับคดี ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารการเตรียม การประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
 
6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ บัญชี และเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รับผิดชอบจัดทำบัญชีเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง คดีแพ่ง คดีล้มละลาย และวางทรัพย์ การคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดี ที่ไม่ยุ่งยาก
- สำนวนคดีแพ่ง : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คิดหนี้โจทก์ ทำบัญชีรับ – จ่าย
ทำบัญชีส่วนเฉลี่ย รายงานศาล ส่งเงินอากรแจ้งจำเลย แจ้งโจทก์
- สำนวนคดีล้มละลาย : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมคำนวณเงินตามคำขอประนอมหนี้ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนแบ่ง รายงานศาล ส่งเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปให้ศาลต่าง ๆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การจัดทำบัญชีรับจ่ายในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเดินหมาย
อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รับผิดชอบการนำส่งหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงาน- พิทักษ์ทรัพย์แจ้งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ นำส่งหนังสือในคดีแพ่งให้แก่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในคดีทราบ จัดทำรายงานการส่งหมายช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีในการจัดเตรียมเอกสารการบังคับคดีจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี การจัดทำแผนผังที่ตั้งทรัพย์ การเดินหมาย คำคู่ความ หนังสือหรือประกาศของกรมบังคับคดี ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัติราชการ - ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของ กรมบังคับคดี - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณา ความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำคู่ความ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)
 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 


 

 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  กรมบังคับคดี
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.led.go.th
วันที่ประกาศ :  20 มิถุนายน 2554
Tags :  ข้าราชการครู คู่มือเตรียมสอบนายร้อย คู่มือสอบ ข้าราชการ

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 16,357 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.