งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2561, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ฯ งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ" จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียด

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ฯ งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ"  จำนวน 10 อัตรา
รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร:
(สามารถ download รายละเอียดในรูปแบบของ pdf file )
1. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
ทวนสอบ/ทบทวน Study plan, Master Schedule, SOP ทั้งหมด
ร่าง/ทบทวน/อนุมัติ SOP หลักที่เกี่ยวข้องกับงาน Quality Assurance

2. เจ้าหน้าที่งานรักษาข้อมูล (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
จัดทำระบบ /ร่าง/ทบทวน SOP หลักที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลและตัวอย่างทางการวิจัย

3. Regulatory Affairs Officer (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบ:
ติดต่อประสานงานกับ Regulatory body เกี่ยวกับการทำงานวิจัยด้านชีววัตถุ และห้องปฏิบัติการคุณภาพ (GLP)
การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. เลขานุการหัวหน้าหน่วย GLP (นักวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
งานอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยและฝ่ายต่างๆ

5. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง (ผู้ช่วยนักวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานห้องปฏิบัติการคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
เตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิจัย จัดทำระบบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ และการจัดการตัวอย่าง

6. เจ้าหน้าที่ธุรการห้องปฎิบัติการ (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
ความรับผิดชอบ:
งานเอกสาร งานอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

7. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
ปวส. - ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ร่าง/ทบทวน/อนุมัติ SOP หลักที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

8. เจ้าหน้าที่บริหารบุคคล (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี ด้านการบริหาร/การจัดการ/มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
ดูแลเอกสารการทำสัญญาจ้าง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร เก็บประวัติบุคลากร ประสานงานฝึกอบรมและงานเอกสารสำนักงานอื่นๆ

9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
จัดทำระบบการเงินการบัญชีของห้องปฏิบัติการคุณภาพ และส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

10. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (พนักงานสายสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
จัดทำระบบการควบคุมเอกสารของห้องปฏิบัติการคุณภาพ
ร่าง/ทบทวน SOP หลักที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมเอกสาร

เอกสารและหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมการสมัครมีดังนี้
ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
สายวิชาการ: download ใบสมัครสายวิชาการ
สายสนับสนุน: download ใบสมัครสายสนับสนุน
ประวัติส่วนตัว การศึกษาและการทำงาน (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือสำคัญประจำตัว 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 2 ฉบับ (ปวส. และ/หรือ ปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท)
ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
Letter of Recommendation (ถ้ามี) 2 ฉบับ (1 ใน 2 ควรจะเขียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา)
ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครในข้อ 3 หรือ 5 ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

การสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์: จัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่


คุณกมลเนตร วัฒนกูล  / คุณจารุวรรณ ดวงเนตร
สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210หรือ ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G

สอบถามรายละเอียด
คุณกมลเนตร โทร. 02-5740622 ต่อ 3109
E-mail: kamolnate@cri.or.th
คุณจารุวรรณ โทร. 02-5740622 ต่อ 3013
E-mail: jaruwan@cri.or.th

หมดเขตรับสมัคร : 29 กรกฎาคม 2554

 

 

 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.cri.or.th/en/index.php
วันที่ประกาศ :  28 พฤษภาคม 2554
Tags :  คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ ภาค ก ก.พ. ข้อสอบ ตำรวจ

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 7,349 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2561
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.