งานราชการ, สอบราชการ, สมัครงานราชการ, เปิดสอบ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานรัฐวิสาหกิจ, ข่าวสมัครงาน, สอบราชการ 2560, รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560 ติดต่อเรา | sitemap  
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   
หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 คณะกรรมการข้าราชการการกรุงเทพมหานคร ข่าวงานราชการบนมือถือ  | ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2554

รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2554
 1. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 4. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 4 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา กฏหมาย รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิต
 5. บุคลากร 3 จำนวน 5 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล
 6. นักวิชาการพยาบาล 4 จำนวน 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล
 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 - ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 7,940 บาทา หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
 - ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 9,700 บาท หรือตามที่ ก.ก.หนด
 ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร และตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล 4 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรถ์ชั้นหนึ่งอยู่ก่อนหรือในวันที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนยื่นหลักฐานและเอกสาร มิฉะนั้นให้ผู้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคคสอบครั้งนี้
 เงื่อนไขการสมัครสอบ
 - ผู้สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก
 - ผู้สมัครสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งระดับ 3 หรือระดับ 4 เพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 - การสมัครสอบตามประกาศนี้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 137
 - ผู้สมัคาสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครวถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
 - ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนในใบสมัครสอบที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไขและ ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันที่หน้าสารพันปัญหาได้ตั้งแต่วันที่รับทราบถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากวันนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
 - ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านความมือของใบสมัครสอบ
 - ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมะนาคารค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต หลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้
 วิธีการรับสมัครสอบ
 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ www.bangkok.go.th/exam       www.bangkok.go.th/csd    หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่ 2/2554 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
 - อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัครสอบ
 - กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 - พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก เป็นต้น เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
 - ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มค้นหาใบชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 1. นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.
 ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2554 ในเวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วโดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบดังนี้
 - ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
 - ตำแหน่งระดับ 4 ตำแหน่งละ 200 บาท
 2. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรรัสประจำสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบ
 เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรเมียมการสมัครสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.ก.จะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
 4. ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อพิมพ์ใบสมัคร เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วให้พิมพ์ใบสมัครสอบลงในกระดาษ A4 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อกลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2554 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้
 ใบสมัครสอบและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผ ู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้นำใบสมัครสอบไปยื่นและแสดง ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  คณะกรรมการข้าราชการการกรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ติดต่อ :  www.bangkok.go.th/exam
วันที่ประกาศ :  31 มกราคม 2554
Tags :  คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ คู่มือเตรียมสอบ กทม. คู่มือสอบ นายร้อย

งานราชการ อื่นๆ

 • อยากทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สามารถซื้อได้ถึงอายุ 70 ปี - www.aomsin.net
 • สมัครตัวแทนประกันชีวิต มีอิสระในเวลาทำงาน มีรายได้ไม่จำกัด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฟรี - www.supreme24.net

 • ติดตาม งานราชการ ผ่าน
  Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น เพิ่มเพื่อน
   จำนวนผู้เข้าชม 17,521 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 
  คู่มือเตรียมสอบ Hot!

  สินค้า
  คู่มือเตรียมสอบราชการ
  ชีทสรุป ม.ราม
  ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
  หนังสือเรียน ตำราเรียน
  บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
  เตรียมสอบ ป.1-ป.6
  เตรียมสอบ ม.1-ม.6
  เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
  เตรียมสอบ ปริญญาโท
  หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
  เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

  สั่งซื้อสินค้า
  หนังสือขายดี
  หนังสือออกใหม่
  โปรโมชั่นพิเศษ
  วิธีการสั่งซื้อ
  วิธีการชำระเงิน
  วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
  แจ้งโอนเงิน
  สถานะการสั่งซื้อ
  ตรวจสอบสินค้า
  กระดานข่าว
  งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ
  สอบราชการ
  งานราชการเปิดสอบ
  สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
  งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ข่าวสมัครงาน
  เปิดสอบพนักงานราชการ
  หางานราชการ
  สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  สอบราชการ 2560
  รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2560
   Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.