สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559 แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558
สพฐ 
สพฐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 885 อัตรา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา
กรมชลประทาน 
กรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2558
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 60 อัตรา
กรมศุลกากร 
กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร จำนวน 3 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา) จำนวน 9 อัตรา
กรมการแพทย์ 
กรมการแพทย์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบตำรวจสายอำนวยการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน/กองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558
กรมวิชาการเกษตร 
ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวร.) 1 ตำแหน่ง
เทศบาลตำบลคำตากล้า 
เทศบาลตำบลคำตากล้า ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 กลุ่มวิชา 9 อัตรา
กรมสรรพสามิต 
ประกาศกรมสรรพสามิต กรมสรรพาสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
สำนักงาน ป.ป.ช.  
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต จำนวน 50 อัตรา
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำ
สำนักงาน ป.ป.ช. 
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558
สำนักงานศาลปกครอง 
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
สำนักงานศาลปกครอง 
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 4 อัตรา
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานและพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558
จังหวัดศรีสะเกษ  
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประกาศกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านวิชาการศึกษา,ด้านสารสนเทศ,ด้านบริหารงานบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน จำนวนหลายตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2558
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน สาขาวิชาต่างๆ คุณวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558
กรมการกงสุล 
รับสมัคร จนท.ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ จำนวน 2 อัตรา
ธนาคาร UOB  
ธนาคาร UOB รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจพร้อมสัมภาษณ์ทันที จำนวนหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสีม่วง จำนวน 19 ตำแหน่ง 427 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 15 ตำแหน่ง 16 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2558
อบต.จังหวัดสุโขทัย 
อบต.จังหวัดสุโขทัย เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 40 ตำแหน่ง 43 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 885 อัตรา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
รับโอนข้าราชการ 2 อัตรา กองบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่วนกองทุน ปปง. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน