สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียด

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
---------------------------

 
ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   -ตำแหน่ง อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ (๑ อัตรา)
    ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
    ๑. คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาทันตกรรมทั่วไป หรือสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
    ๒. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ สาขาทันตกรรมทั่วไป หรือสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
    ๓. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาทันตกรรมทั่วไป หรือสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน ๒๖,๘๘๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท (แล้วแต่คุณวุฒิ)
ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
๓. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๓.๑ ในกรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โต๊ะรับสมัครงาน จุด One Stop service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ในวันราชการ
๓.๒ ในกรณีสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ให้ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน มาทาง e-mail address mudtrecruit@gmail.com
๓.๓ ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานมาที่ หน่วยวางแผนและสรรหา งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”
 
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๒ สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ภายในกาหนดวันปิด รับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๔.๓ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบสาคัญการสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์) จานวน ๑ ฉบับ
 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ที่ทาการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประมาณวันที่ ๑๕ หรือ ๓๐ ของทุกเดือน จนกว่าตาแหน่งจะได้รับการบรรจุ ทางเว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/ หัวข้อ สมัครงาน และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานทรัพยากรบุคคล ณ จุด One Stop Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.dt.mahidol.ac.th/
วันที่ประกาศ :  27 กันยายน 2556
Tags :  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 2,915 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2561
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.