สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จำนวน ๕๖ อัตรา
รายละเอียด

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
---------------------------------
 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน ๕๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ตำแหน่งที่ ๑ นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๕ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๗ นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๘ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๙ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๐ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๕ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๖ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๗ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๘ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๙ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๐ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๑ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๒ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๔ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๕ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๖ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๗ นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๘ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๒๙ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๑ บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๒ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๓ บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๔ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๕ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๖ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๗ นักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๘ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๓๙ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๔๐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๔๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๔๒ เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา
 
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสอบแข่งขันติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ)
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๒ - ๒๑๕๕ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้
 
 
 


ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.rmutr.ac.th
วันที่ประกาศ :  08 มีนาคม 2556
Tags :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นิติกร นักวิชาการศึกษา

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 3,571 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2559
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2559
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.