สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 โรงพยาบาลโพทะเล ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

โรงพยาบาลโพทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักโภชนาการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพทะเล จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง
ตำแหน่ง นักโภชนาการ
------------------------

ด้วยโรงพยาบาลโพทะเล มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักโภชนาการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโพทะเล จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร สถานที่ปฏิบัติงาน และอัตราค่าจ้าง
๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักโภชนาการ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพทะเล
๑.๓ อัตราค่าจ้าง รายเดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๓๓๐ บาท

๒ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจำในหน่วยงานอันใดของรัฐ
๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
     ๑) เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
     ๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
     ๓) หากเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
     ๔) เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
     ๖) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กฎหมายกาหนดในกฎ ก.พ.
     ๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
     ๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     ๙) ไม่เป็นกรรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     ๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
    ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
    ๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
    ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      ๓.๑.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการอาหาร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
      ๓.๑.๒ เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เบื้องต้นได้
๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จำเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ให้ความรู้ด้านโภชนศึกษาแก่ ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กาหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ อาหาร ตรวจสอบการเบิก และควบคุม การจัดส่ง อาหารเฉพาะโรคแก่คนไขตามคำสั่งแพทย์ สังเกตอาการของคนไข้ บริโภคอาหารเฉพาะอย่าง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนด้านบริการ โรงพยาบาลโพทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ ๕๖๖๘ ๑๑๑๕

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
๕.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหน้า – หลัง จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ประจาโรงพยาบาลโพทะเลแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๖ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก
สถานที่ทางาน (ถ้ามี)
๕.๘ สาเนาเอกสาร สด.๘ จำนวน ๑ ฉบับ(กรณีผู้สมัครเพศชาย)

๖. วิธีการคัดเลือก
๖.๑ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

๗. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพทะเล

๙. ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน
๙.๑ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำาดับในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ดประกาศข่าวโรงพยาบาลโพทะเล

๑๐. การรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ งานธุรการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนด้านบริการ โรงพยาบาลโพทะเลและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลือกผู้ที่สอบได้อันดับต่อไปให้มารายงานตัวแทน ส่วนผู้ที่สอบได้อันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี

 
Download รายละเอียดประกาศรับสมัครข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  โรงพยาบาลโพทะเล
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.moph.go.th
วันที่ประกาศ :  29 กุมภาพันธ์ 2555
Tags :  โรงพยาบาลโพทะเล นักโภชนาการ

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 3,661 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2561
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.