สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

ประกาศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักวิชาการการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ประกาศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักวิชาการการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 7,670 - 8,140 บาท
ประเภท :  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
 
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
ทั้งนี้ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ออำนวยความสะดวกในงานศึกษาทดลอง
(2) ช่วยงานสำรวจ ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(3) ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
(4) จัดทำทะเบียนจับสัตว์น้ำ และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง เพื่อควบคุมให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
(5) รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง
เพื่อประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
(6) ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม
(7) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานประมง ที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  - หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง (ภาค ข.)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เทคนิคการสำรวจและการเก็บตัวอย่างในทะเล
3. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จำเป็นของตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :  Website : http://www.dmcr.go.th/hrdmcr/

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 9,140 - 9,690 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
รายละเอียดวุฒิ :
1. เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ทั้งนี้ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการประมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำและแหล่งน้ำ
ตามพระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานและอาชีพประมง
ให้มีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกำหนดระบบ
และรูปแบบของการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
(3) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่ง
(4) ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้ำและตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมง
ให้ได้มาตรฐานผลผลิต
(5) ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม
(6) ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประมง เพื่อให้งาน
และอาชีพการประมงมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(7) ควบคุม กำกับดูแล รับคำร้อง ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ได้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและได้รับความสะดวกในการส่งออกสินค้า
(8) สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านงานประมง จัดทำทะเบียนชาวประมง ตลอดจนการจัดเขตพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประมงและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุม
อย่างทั่วถึง
(9) สรุปรายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบแก้ปัญหาด้านประมง เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สูงสุด ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดทำคู่มือประจำสำหรับ
การฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนด
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  - หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง (ภาค ข.)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการประมง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. การเขียนโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จำเป็นของตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :  Website : http://www.dmcr.go.th/hrdmcr/

 ข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://www.dmcr.go.th/hrdmcr/
วันที่ประกาศ :  26 กันยายน 2554
Tags :  ข้อสอบ นายร้อย ข้อสอบ ปลัด ข้อสอบ ข้าราชการ

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 4,280 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2561
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.