สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ

หน้าแรก » งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าวงานราชการบนมือถือ  |  ฟรี แสดงข่าวบนเว็บคุณ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2554
รายละเอียด

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------

           ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง ตามเอกสารแนบท้าย
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดการจ้าง 30  กันยายน 2555  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
   1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
   2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
   3. หรือเหตุอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรังมายื่นด้วย
 
     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป   เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดตามเอกสารแนบท้าย

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรี-อยุธยา เลขที่ ข 5/22 ถนนปรีดี พนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี   (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
          (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร หรือวันที่  19 สิงหาคม 2554
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
         (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
         (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
         (5) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร(สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)
        (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
    3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืน
    3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้นด้วย และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  25 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง Website ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://webhost.cpd.go.th/ewt/ayutaya

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป

5. เกณฑ์การตัดสิน  
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ   (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
     การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็น   ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

6.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง Website ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://webhost.cpd.go.th/ewt/ayutaya โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 24  สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดทาง Website ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://webhost.cpd.go.th/ewt/ayutayaข้อมูลผู้ประกาศ

แหล่งที่มา :  สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ติดต่อ :  http://webhost.cpd.go.th/ewt/ayutaya
วันที่ประกาศ :  16 สิงหาคม 2554
Tags :  สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานราชการ อื่นๆติดตาม งานราชการ ผ่าน
Google+ Facebook Twitter m.rubook.com โมบายเวอร์ชั่น
 จำนวนผู้เข้าชม 10,363 ครั้ง DiggIt! Del.icio.us Google Technorati StumbleUpon Yahoo Blinklist Ma.gnolia Furl Simpy Spurl Reddit Fark Slashdot ส่งให้เพื่อน/Tell to friends 

คู่มือเตรียมสอบ Hot!

สินค้า
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุป ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
หนังสือเรียน ตำราเรียน
บริหารธุรกิจ พัฒนาตนเอง
เตรียมสอบ ป.1-ป.6
เตรียมสอบ ม.1-ม.6
เตรียมสอบ เอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ ปริญญาโท
หนังสือกฎหมาย ติวกฎหมาย
เสริมทักษะ อนุบาล ประถม มัธยม

สั่งซื้อสินค้า
หนังสือขายดี
หนังสือออกใหม่
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง /รับสินค้า
แจ้งโอนเงิน
สถานะการสั่งซื้อ
ตรวจสอบสินค้า
กระดานข่าว
งานราชการ - งานรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ
สอบราชการ
งานราชการเปิดสอบ
สมัครงาน รัฐวิสาหกิจ
งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ข่าวสมัครงาน
เปิดสอบพนักงานราชการ
หางานราชการ
สมัครงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สอบราชการ 2561
รัฐวิสาหกิจเปิดสอบ 2561
 Copyright © 2002-2016 RUBOOK.com All rights reserved.