คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 0 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home

GB-0110 : คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ฉบับฟันธง
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สถาบันวิชาการ ตำราทอง

รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ ฉบับฟันธง
หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการปกครอง หลักการบริหารจัดการหลักการปฏิบัติราชการ และคุณธรรม ที่นักปกครองควรรู้
- หลักการปกครองของรัฐ
- หลักประชาธิปไตย
- การจัดระเบียบการปกครองของไทย
- ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
- หลักการปฏิบัติราชการ และคุณธรรมที่นักปกครองควรรู้

หมวดที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. พ.ศ.2541
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541

หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
- สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
- สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
- สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัด
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
- สาระสำคัญของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
- สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

หมวดที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ 2535
- สาระสำคัญของระเบียบการลงของข้าราชการ พ.ศ.2525
- สาระสำคัญของข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
- สาระสำคัญของของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

หมวดที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอชื่อชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนท้องถิ่น ตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

หมวดที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
- โครงสร้างภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย
- โครงสร้างภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของกรมการปกครอง

หมวดที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
- สาระสำคัญของพรบ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- สาระสำคัญของพรบ. จัดระเบียบหมู่บ้าน อพป. พ.ศ.2522
- สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ.2524
- สาระสำคัญของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2535
- สาระสำคัญของข้อบังคับ มท.ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2526
- สาระสำคัญของการจัดตั้งอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี
- การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
- สาระสำคัญของของระเบียบ มท.ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2544
- สาระสำคัญของระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2541
- สาระสำคัญของกำหนดแนวเขตปกครองท้องที่

หมวดที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติทะเบียนราษฏร์ พ.ศ.2534
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั่วไป

หมวดที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง
- บทบาทพนักงานฝ่ายปกครองในการอำนวยความยุติธรรม
- การสอบสวนคดีอาญาพนักงานฝ่ายปกครอง
- บทบาทภารกิจในหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง
- การประนีประนอมข้อพิพาทตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
- อำนาจการดำเนินการในทางแพ่งของฝ่ายปกครอง

หมวดที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- สาระสำคัญของ พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และความรู้เกี่ยวข้อง
- ความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

หมวดที่ 11 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
- การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและกระบวนการประชาคม
- การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ 12 ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
- การแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล
- การแก้ไขปัญหาความยากจน

จำนวนหน้า 385 หน้า

จำหน่ายโดย
RUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์
…

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 12458 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and subcatid = order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1