คู่มือเตรียมสอบ งานราชการ สอบราชการ เตรียมสอบ ป.1-ป.6 NT เตรียมสอบ ม.1-ม.6 เตรียมสอบ O-NET GAT-PAT เตรียมสอบ ป.โท เข้าสู่ระบบสมาชิก | ตอบข้อสงสัย | ติดต่อเรา    
สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ
    เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  แจ้งรายละเอียดการโอนเงินแจ้งโอนเงิน  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า  รายการสินค้าที่เลือกซื้อ สินค้าในตระกร้า( ) 
 ค้นหาคู่มือ: หนังสือขายดี | หนังสือออกใหม่ | โปรโมชั่นพิเศษ | วิธีการสั่งซื้อ | กระดานข่าว | งานราชการ   

มีสินค้าในร้าน 0 รายการ
หมวดสินค้า
E-Book Download
คู่มือเตรียมสอบราชการ
ชีทสรุปรายวิชา ม.ราม
ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม
เตรียมความพร้อม อนุบาล
คู่มือเตรียมสอบ ป.1-ป.6
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.6
คู่มือเตรียมสอบเอ็นทรานซ์
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือเด็ก เสริมความรู้
หนังสือบริหารธุรกิจ
หนังสือกฎหมาย
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือตำราเรียน
สอนใช้โปรแกรมพื้นฐาน
สอนใช้โปรแกรมกราฟิค
สอนเขียนโปรแกรม
พูด-อ่าน-เขียน อังกฤษ
การ์ตูน, นิยาย, นวนิยาย
พจนานุกรม, Dictionary
ซอฟต์แวร์, เกมส์
CD/VCD ติวอนุบาล
CD/VCD ติวสอบ ป.1-3
CD/VCD ติวสอบ ป.4-6
CD/VCD ติวสอบ ม.1-3
CD/VCD ติวสอบ ม.4-6
CD/VCD ติวเตรียม ENT
CD/VCD ติวสอบ ม.ราม
CD/VCD สอบราชการ
CD/VCD เปิดเลนส์ฯ
CD/VCD สอนใช้คอมฯ
CD/VCD ดูแลสุขภาพ
CD/VCD นิทานเด็ก
CD/MP3 ติวข้อสอบ
CD/MP3 กฎหมาย
CD ฎีกา/กฎหมาย
CD แบบฟอร์มสัญญา
CD ภาพดิจิตอล
CD เรียนภาษา
 
THAI WEBMASTER ASSOCIATION AWARD 2005 Truehits 2006 Awards  GROUPs.TOP20 of the year

Home

GB-0256 : คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานองค์การบริหารงานส่วนตำบล ระดับ 3-6
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้ผลิต: สถาบันวิชาการ ตำราทอง

รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานองค์การบริหารงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ 3-6)
ใช้ในการเตรียมสอบปลัดอบต.กรณีพิเศษ
(จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,และสงขลาเฉพาะอำเภอนาทวี,จะนะ,เทพา,สะบ้าย้อย)
สารบัญ
1. สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
2. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 และที่แก้เพิ่มเติม
3. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรง ทบวง กรม พ.ศ2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. สรุปสาระสำคัญทะเบียนครอบครัว 7 ประเภท
8. สรุปสาระสำคัญทะเบียนทั่วไป 12 ประเภท
9. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13. สรุปสาระสำคัญข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
18. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อดเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
21. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
22. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติพระราบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
24. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
25. สรุปสาระสำคัญกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
26. สรุปสาระสำคัญกฎหมายอาญา
27. สรุปสาระสำคัญกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
28. สรุปสาระสำคัญการอำนวยความยุติธรรมในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง
29. สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
30. สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติงบประมาณ
32. สรุปสาระสำคัญการแบ่งส่วนราชการของกรมการปกครอง
33. สรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกคราอง พ.ศ.2547-2551
34. สรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง พ.ศ.2547-2551
35. สรุปสาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง พ.ศ.2547-2551
36. สรุปสาระสำคัญวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของกรมการปกครอง พ.ศ.2546-2551
37. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549
38. สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
39. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
40. แนวข้อสอบปลัดอำเภอ (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
จำหน่ายโดยRUBOOK.COM <อาร์ยูบุ๊คดอทคอม> แผงชีทออนไลน์ …

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: เปิดอ่าน 5720 ครั้ง
 
 แนะนำ เล่มอื่นๆ:

Could not connect: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and subcatid = order by procode, profeature4 limit 0,20' at line 1